Iviro » Privacybeleid

Privacybeleid

Door het gebruik van onze website of door contact met ons op te nemen, ontvangen wij bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Als je contact met ons opneemt of gebruikt maakt van onze diensten:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens;
 • En andere relevante informatie.

Als jij onze website bezoekt:

Om onze website goed te laten werken, kunnen wij cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. 

Verwerkingsdoeleinden

Wij mogen persoonsgegevens alleen verwerken als wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Wij baseren ons op de volgende grondslagen:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering overeenkomst 
 3. Wettelijke verplichting
 4. Onze gerechtvaardigd belangen zoals, marketingdoeleinde en het verbeteren van onze dienstverleningen. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat jouw belangen niet zwaarder wegen. 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens onder andere om:

 • jou te identificeren als persoon en om jou op de juiste manier aan te spreken;
 • jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • contact met jou te kunnen opnemen;
 • jou te adviseren voor een passend aanbod van onze producten/diensten;
 • de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren, o.a. het uitvoeren van werkzaamheden, het opleveren van documenten en de afhandeling van de betaling;
 • door jouw gevraagde informatie toe te sturen, bijvoorbeeld offertes;
 • onze website goed laten werken;
 • wetenschappelijk en statistisch (markt-)onderzoek te doen, bijvoorbeeld om (nieuwe) producten en/of diensten beter op de behoefte van onze bezoekers aan te laten sluiten;
 • klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren;
 • onze klantenbeleving en bedrijfsvoering te verbeteren;
 • een eventuele sollicitatie van jou te kunnen verwerken en afhandelen;
 • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De volgende contactmomenten leggen wij vast

Wij leggen vast wat wij met je afspreken en wij gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Hieronder leggen wij uit welke contactmomenten wij onder andere vastleggen.

 • Telefoon. Wij helpen je graag telefonisch. Wij kunnen telefoongesprekken opnemen voor trainings- en opleidingsdoeleinden of om terug te luisteren wat wij samen hebben afgesproken. Wij laten je vooraf weten of een telefoongesprek wordt opgenomen. De gespreksopnames bewaren wij maximaal 1 jaar.
 • Brieven en e-mails. Wij bewaren jouw en onze correspondentie in jouw klantendossier.
 • Social media. Wij bewaren de reacties en vragen die via social media gesteld worden.
 • Klanttevredenheidsonderzoek (“NPS”). Wij leveren graag de beste service aan onze klanten. Om te kijken of dat is gelukt, vragen we je om ons te beoordelen. Misschien heb je aangegeven dat het anders moest. Wij kunnen je dan benaderen om te vragen hoe wij vervolgens onze service nog beter kunnen maken.
 • Jouw klantendossier. Je krijgt een persoonlijk klantendossier wanneer je onze diensten afneemt. Via dit dossier krijg je inzicht in jouw persoonlijke gegevens en de opgemaakte stukken.

Delen van gegevens

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Als bijvoorbeeld een gedeelte van de overeenkomst door iemand anders wordt uitgevoerd kan het nodig zijn om bepaalde (persoons)gegevens met deze persoon te delen. Jouw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Zo worden jouw gegevens gedurende ons proces gedeeld met de door ons ingeschakelde mediator, de advocaat, de rechtbank en/of de gemeente, steeds voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan twee (2) jaarnadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Rechten

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht op rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

Recht op vergetelheid

Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

 • wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; 
  • jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; 
  • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken; 
  • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; 
  • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; 
  • wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
  • jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen. 

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt. 

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege jouw specifieke situatie.

Wil je gebruik maken van een of meerdere van deze rechten? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact
Iviro

Liessentstraat 9A, 5405AH, Uden

info@iviro.nl

Klacht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij hebben het recht om deze privacystatement aan te passen. Als er wijzigingen zijn, zullen wij deze publiceren op de website. 

Contact Iviro via WhatsApp