Algemene voorwaarden

Definities

DivorceOnline: De eenmanszaak DivorceOnline, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66552419, en kantoorhoudende te (5221 AZ) ‘s-Hertogenbosch aan het adres Weislag 5.

Opdrachtgevers: de partijen die een Overeenkomst sluit met DivorceOnline of aan wie DivorceOnline een offerte heeft uitgebracht, bestaande uit twee partners die allebei contractspartij van DivorceOnline zijn.

Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen DivorceOnline en de Opdrachtgevers tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Partijen: DivorceOnline en de Opdrachtgevers samen.

Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van DivorceOnline en op iedere Overeenkomst tussen DivorceOnline en haar Opdrachtgevers.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als DivorceOnline hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en alleen op het gedeelte van de opdracht waarvoor dit akkoord is gegeven.
1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. DivorceOnline zal dan samen met de Opdrachtgevers een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
1.4 Als DivorceOnline van een Opdrachtgevers niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat DivorceOnline het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

Honorarium en omvang van de Overeenkomst

2.1 De aard en de omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door het dienstverleningspakket dat de Opdrachtgevers hebben uitgekozen.
2.2 Pakketten worden door de Opdrachtgevers gezamenlijk aangegaan, iedere partner is in beginsel verantwoordelijk voor betaling van 50% van de factuur. Mocht een van de partners niet tot betaling overgaan, dan blijft iedere partner hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur van DivorceOnline, ongeacht de tenaamstelling van een factuur.
2.3 De Opdrachtgevers spreken in beginsel een “all-in prijs” af met DivorceOnline, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen Partijen. Dat wil zeggen dat de vergoeding voor de betrokken mediator en de advocaat zijn inbegrepen bij de pakketprijs.
2.4 Indien Opdrachtgevers in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand voor een of beide partners en ook daadwerkelijk van de Raad voor Rechtsbijstand subsidie krijgt, hoeven Opdrachtgevers voor die partner(s) niet de volledige pakketprijs te betalen, maar slechts een eigen bijdrage en de griffiekosten. Mocht een van de twee partners geen subsidie krijgen, dan is die partner voor zijn/haar deel de volledige pakketprijs aan DivorceOnline verschuldigd.
2.5 Al het aanbod van de dienstverlening van DivorceOnline is vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt vermeld. Dat houdt in dat DivorceOnline het recht heeft om de voorwaarden van haar aanbod nog te wijzigen. Opdrachtgevers kunnen aan een uitgebracht aanbod dus geen rechten ontlenen. Een aanbod vervalt in ieder geval als de geoffreerde diensten in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
2.6 DivorceOnline kan niet aan haar aanbod worden gehouden als de Opdrachtgevers redelijkerwijs behoren te begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.7 Een aanbod van DivorceOnline geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
2.8 Als DivorceOnline in haar aanbod een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan DivorceOnline niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.
2.9 DivorceOnline is altijd gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs zonder dat de Opdrachtgevers gerechtigd zijn om de Overeenkomst om die reden te ontbinden als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2.10 Alle pakketprijzen zijn inclusief BTW en griffiekosten, tenzij anders vermeld of afgesproken door Partijen.

Overeenkomst en duur van de Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Opdrachtgevers een aanbod van DivorceOnline ongewijzigd accepteren, of als DivorceOnline een opdracht schriftelijk bevestigt, of geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven. Het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van de Overeenkomst.
3.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst die door of namens DivorceOnline na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend als deze schriftelijk door DivorceOnline zijn bevestigd, of als DivorceOnline reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.
3.3 DivorceOnline kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Overeenkomst (verder) wordt uitgevoerd/ (verder) te leveren van de Opdrachtgevers voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. DivorceOnline kan om die reden een aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Opdrachtgevers om de verlangde zekerheid te stellen geeft DivorceOnline het recht de Overeenkomst te weigeren.
3.4 De Overeenkomst loopt tot voltooiing van de opdracht waarop de Overeenkomst betrekking heeft. Van voltooiing van de opdracht is in ieder geval sprake wanneer de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand is opgenomen.

Herroepingsrecht

4.1 Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid om bij koop op afstand de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.
4.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing als Opdrachtgevers uitdrukkelijk vragen aan DivorceOnline om binnen de bedenktermijn de Overeenkomst uit te voeren en voor alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:230p BW. De Opdrachtgevers begrijpen dat zodra DivorceOnline op hun verzoek begint met het uitvoeren van de Overeenkomst, aan hen geen recht tot herroeping/ontbinding meer toekomt.
4.3 De bewijslast voor het tijdig uiten van de ondubbelzinnige verklaring ligt bij de Opdrachtgevers.

Verplichtingen Opdrachtgevers

5.1 De Opdrachtgevers dienen ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan DivorceOnline heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgevers behoren te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door DivorceOnline gewenste vorm en wijze aan DivorceOnline ter beschikking worden gesteld.
5.2 De Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DivorceOnline ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn. Deze verplichting begint al direct bij het invullen van de vragen op de website, aan de hand waarvan een passend pakket aan de Opdrachtgevers wordt aangeboden. DivorceOnline bekleedt hierin enkel een adviserende rol. Uiteindelijk kiezen de Opdrachtgevers zelf het pakket dat zij af willen nemen en zijn zij dus zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuze.
5.3 Als de Opdrachtgevers niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan hun verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel hebben voldaan, dan is DivorceOnline gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgevers wel aan hun verplichtingen zoals genoemd in dit artikel hebben voldaan. Als DivorceOnline als gevolg van de niet of niet-tijdige nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgevers kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Opdrachtgevers. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door DivorceOnline aan de Opdrachtgevers in rekening worden gebracht.

De uitvoering van de Overeenkomst: de online scheiding

6.1 Nadat de vragen op de website zijn ingevuld en het pakket is gekozen door de Opdrachtgevers, verkrijgen de Opdrachtgevers toegang tot een cliëntportaal waarin de Opdrachtgevers alle informatie en aanwijzingen vinden om uiteindelijk de documenten op te maken die benodigd zijn voor de scheiding. Aan de hand van de ingevulde gegevens worden de documenten die benodigd zijn voor de scheiding automatisch in conceptversie opgesteld. De conceptversies van de documenten worden beoordeeld door een mediator, wie kijkt en waar nodig via een videocall met Opdrachtgevers bespreekt of er nog aanvullingen nodig zijn. Na de eventuele aanpassingen van de mediator worden de documenten definitief gemaakt, welke documenten door de advocaat bij de rechtbank worden ingediend.
6.2 De duur van de Overeenkomst is afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de informatie die de Opdrachtgevers verstrekken en de medewerking die door Opdrachtgevers wordt gegeven. Opgegeven (lever)termijnen zijn dan ook indicatief en zijn nooit fatale termijnen.
6.3 Alle werkzaamheden die door of namens DivorceOnline worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.4 DivorceOnline heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. DivorceOnline bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Opdrachtgevers kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. DivorceOnline behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen. Zo beoordeelt een mediator de documenten en zal een advocaat de communicatie met de rechtbank verzorgen.
6.5 Als DivorceOnline op verzoek van de Opdrachtgevers een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief.
6.6 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van DivorceOnline nooit het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Opdrachtgevers aangeleverde gegevens en informatie.
6.7 DivorceOnline is gerechtigd om de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en de uitgevoerde (deel)opleveringen afzonderlijk aan de Opdrachtgevers in rekening te brengen.
6.8 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.9 Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. DivorceOnline zal de Opdrachtgevers zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal DivorceOnline de Opdrachtgevers hierover tevoren inlichten.

Levering

7.1 Als moment van levering geldt het moment dat DivorceOnline de documenten en/of diensten aflevert aan de Opdrachtgevers, ook al wordt de ontvangst van de documenten en/of diensten door de Opdrachtgevers geweigerd;
7.2 Vanaf het moment van levering berust het risico op beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de opgestelde documenten bij de Opdrachtgevers.
7.3 DivorceOnline is te allen tijde gerechtigd om vorderingen op de Opdrachtgevers te verrekenen met bedragen die de Opdrachtgevers aan DivorceOnline verschuldigd zijn.
7.4 Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen de Opdrachtgevers aan DivorceOnline verschuldigd zijn, is de administratie van DivorceOnline te allen tijde leidend.

Annulering

8.1 Het staat de Opdrachtgevers vrij om een Overeenkomst wegens een redelijke grond op elk gewenst moment te beëindigen. In dat geval zijn Opdrachtgevers een redelijke vergoeding verschuldigd aan DivorceOnline.
8.2 Indien een Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgevers wordt geannuleerd, zijn Opdrachtgevers gezamenlijk de volgende redelijke vergoeding verschuldigd aan DivorceOnline, afhankelijk van een van de volgende situaties:
1) Indien (een van de) Opdrachtgevers wel ingelogd (heeft/) hebben op het online cliëntenportaal van DivorceOnline, maar nog niet de Mfn- mediationovereenkomst hebben ondertekend: de volledige pakketprijs minus de griffiekosten, met een maximumbedrag van € 450,- inclusief BTW;
2) Indien sprake is van het onder sub 1 genoemde en Opdrachtgevers bovendien de Mfn-mediationovereenkomst hebben ondertekend: de volledige pakketprijs minus de griffiekosten;
3) Indien het verzoekschrift tot echtscheiding door de advocaat aan de rechtbank is verstuurd: de volledige pakketprijs inclusief griffiekosten.
8.3 Indien een of beide partners van Opdrachtgevers subsidie krijgt van de Raad voor Rechtsbijstand, is die betreffende partner in situatie 1 of 2 zoals hierboven geschetst alleen de eigen bijdrage voor de subsidie verschuldigd aan DivorceOnline. Mocht een van de partners geen subsidie ontvangen, dan geldt voor die partner de redelijke vergoeding aan DivorceOnline zoals in artikel 8.2 is bepaald.

Opschorting en ontbinding

9.1 DivorceOnline heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:
− de Opdrachtgevers de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen;
− DivorceOnline ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgevers de verplichtingen niet zullen nakomen;
− door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgevers niet langer van DivorceOnline gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
− de Opdrachtgevers niet de gevraagde zekerheid verstrekken voor de voldoening van hun verplichtingen uit de Overeenkomst; of
− er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de diensten en/of documenten van DivorceOnline.
De Opdrachtgevers zijn in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij DivorceOnline direct of indirect (zijn) ontstaan.
9.2 DivorceOnline heeft altijd het recht een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. DivorceOnline mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.
9.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van DivorceOnline op de Opdrachtgevers onmiddellijk opeisbaar.
9.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgevers (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgevers niet langer vrijelijk over hun vermogen kunnen beschikken, staat het DivorceOnline vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van DivorceOnline tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DivorceOnline op de Opdrachtgevers zijn in dit geval direct opeisbaar.

Overmacht

10.1 DivorceOnline is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).
10.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop DivorceOnline geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor DivorceOnline niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van DivorceOnline of derden, en de situatie dat DivorceOnline documenten of diensten te laat geleverd krijgt van haar toeleveranciers. DivorceOnline kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat DivorceOnline de Overeenkomst had moeten nakomen.
10.3 DivorceOnline heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.
10.4 Als DivorceOnline bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag DivorceOnline dit alvast in rekening brengen aan de Opdrachtgevers. De Opdrachtgevers zijn dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Betaling

11.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden direct na het op de website selecteren van het afgenomen pakket of uitgesteld via Mollie Payments.
11.2 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de Opdrachtgevers zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van DivorceOnline in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De Opdrachtgevers zullen eerst door DivorceOnline worden gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. De Opdrachtgevers zijn dan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgevers.
11.3 DivorceOnline heeft het recht de door de Opdrachtgevers gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Opdrachtgevers worden door DivorceOnline steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.
11.4 De Opdrachtgevers zijn nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hen aan DivorceOnline verschuldigde.
11.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgevers niet op.

Aansprakelijkheid

12.1 Eventuele aansprakelijkheid van DivorceOnline blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
12.2 DivorceOnline en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van:
− door de Opdrachtgevers verstrekte onjuiste, onvolledige of niet tijdig aangeleverde gegevens;
− termijnen die door toedoen van de Opdrachtgever(s) niet behaald worden;
− de door DivorceOnline gebruikte software of andere computerapparatuur;
− virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie;
− het handelen of nalaten van de derde partijen die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst. DivorceOnline spant zich in derden zorgvuldig te selecteren naar deskundigheid en verantwoordelijkheid. Deze derden hebben een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten;
− omstandigheden die buiten de macht van DivorceOnline liggen.
12.3 DivorceOnline biedt geen garantie met betrekking tot de resultaten van de verrichte werkzaamheden.
12.4 De aansprakelijkheid van DivorceOnline is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het bedrag dat aan DivorceOnline verschuldigd is door Opdrachtgevers in het kader van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.5 DivorceOnline is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DivorceOnline aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DivorceOnline toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgevers aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.6 DivorceOnline is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
12.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als DivorceOnline de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

Vrijwaring

13.1 De Opdrachtgevers vrijwaren DivorceOnline, en de door DivorceOnline ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die menen schade te lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.
13.2 Als de Opdrachtgevers enig resultaat, verkregen van DivorceOnline, gebruiken of toepassen, of derden in de gelegenheid stellen deze te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaren de Opdrachtgevers DivorceOnline voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door de Opdrachtgevers en/of derden.

Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door DivorceOnline in het kader van de Overeenkomst geleverde documenten blijven eigendom van DivorceOnline totdat de Opdrachtgevers alle verplichtingen uit de met DivorceOnline gesloten Overeenkomst(en) volledig zijn nagekomen.
14.2 De Opdrachtgevers zijn niet bevoegd deze documenten te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden.
14.3 De Opdrachtgevers geven bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan DivorceOnline en de door DivorceOnline aan te wijzen derden om bij de uitoefening van de eigendomsrechten van DivorceOnline al die (digitale en fysieke) plaatsen te betreden waar de eigendommen van DivorceOnline zich bevinden en de documenten terug te nemen. De Opdrachtgevers dienen DivorceOnline direct in te lichten als zij in betalingsmoeilijkheden verkeren of dreigen te gaan verkeren.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt DivorceOnline zich de rechten en bevoegdheden voor die DivorceOnline toekomen op grond van de Auteurswet en de wet op de naburige rechten. DivorceOnline behoudt altijd alle rechten op de door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
15.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst berusten uitsluitend bij DivorceOnline en mogen zonder voorafgaande toestemming van DivorceOnline niet geheel of gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd of nagemaakt. De Opdrachtgevers mogen het ook niet ter beschikking stellen anders dan voor het doel waarvoor het door DivorceOnline is verstrekt.

Onderzoeksplicht en reclamering

16.1 DivorceOnline hecht veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Als de Opdrachtgevers toch een tekortkoming of verbeterpunt constateren, dan dienen deze uiterlijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de documenten of informatie waarover Opdrachtgevers reclameren, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgevers aantonen dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder konden ontdekken, aan DivorceOnline kenbaar te worden gemaakt. De Opdrachtgevers dienen DivorceOnline in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
16.2 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd.
16.3 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal DivorceOnline het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Opdrachtgevers vervangen of herstellen.
16.4 Het indienen van klachten ontslaat de Opdrachtgevers nooit van diens afname- en betalingsverplichting ten opzichte van DivorceOnline.
16.5 Bij niet-tijdige melding van een gebrek/klacht komt de Opdrachtgevers geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
16.6 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van DivorceOnline en de door DivorceOnline bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

Privacy

DivorceOnline is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Opdrachtgevers. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) DivorceOnline een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) DivorceOnline hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Opdrachtgevers; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als de Opdrachtgevers besluiten om persoonsgegevens van derden aan DivorceOnline te verstrekken, dan dienen de Opdrachtgevers zorg te dragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG. Het privacybeleid van DivorceOnline wordt nader omschreven in de privacyverklaring die op de website van DivorceOnline is geplaatst (http://DivorceOnline.nl/privacy-statement).

Geheimhouding en archivering

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, zijn DivorceOnline en de door DivorceOnline ingezette personen verplicht tot geheimhouding over hetgeen DivorceOnline en deze personen uit hoofde van de Overeenkomst hebben vernomen.

Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen met DivorceOnline is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
19.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DivorceOnline is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
19.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.

Contact Iviro via WhatsApp